ثبت فیش

لطفا از فرم زیر برای ثبت فیش های واریزی خود استفاده کنید.

نام و نام خانوادگی:
ایمیل:
شماره تلفن :
شناسه سفارش :
نام بانک:
نوع پرداخت:
تاریخ واریز :
مبلغ واریزی(تومان):
شماره فیش پرداختی :
4 رقم آخر کارت:(در صورت خرید از عابر بانک)
توضیحات:
کد امنیتی

پشتیبان: اپن کارت فارسی
مصالح فروش © 2019